Funcţiile Consulului Onorific a Moldova

 • Funcţiile funcţionarului consular onorific sînt stabilite de prezentul Regulament, legislaţia
  Republicii Moldova şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
 • Funcţionarul consular onorific este independent în exercitarea funcţiilor sale cu excepţia
  acţiunilor consulare pentru care este nevoie de aprobarea ministerului.
 • Funcţionarul consular onorific îndeplineşte următoarele funcţii:
  • Protejează în statul de reşedinţă interesele Republicii Moldova, drepturile şi interesele cetăţenilor moldoveni, persoanelor fizice şi juridice din Moldova, în conformitate cu legislaţia
   Republicii Moldova şi în limitele admise de legislaţia statului de reşedinţă şi de dreptul
   internaţional
  • Sprijină promovarea intereselor Republicii Moldova, în special în domeniile economic,
   comercial, investiţional, tehnic, ştiinţific, cultural şi turistic în statul de reşedinţă şi dezvoltarea
   relaţiilor de prietenie între Republica Moldova şi acest stat
  • Asigură informarea cetăţenilor Republicii Moldova, despre procedura de prestare a
   serviciilor consulare în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi, în caz de
   necesitate, precum şi cu acceptul misiunii diplomatice sau consulare ale Republicii Moldova din
   ţara de reşedinţă sau cea desemnată, acumulează dosare pentru acţiuni consulare concrete, care
   ulterior vor fi expediate misiunii respective spre perfectare
  • Menţine relaţii cu autorităţile din circumscripţia consulară, în special cu autorităţile ale
   căror activitate are tangenţă cu şi comercial-economic, şi la indicaţia ministerului, misiunii
   diplomatice sau oficiului consular, activează ca canal de comunicare între acestea şi autorităţile
   statului de reşedinţă
  • Informează ministerul despre manifestările importante cu caracter economic, comercial,
   financiar, cultural şi tehnico-ştiinţific ce se organizează în circumscripţia consulară în vederea
   participării la acestea a agenţilor economici şi instituţiilor specializate din Republica Moldova
  • Informează autorităţile, agenţii economici şi alte instituţii specializate ale statului de
   reşedinţă despre evoluţia vieţii economice, comerciale, ştiinţifice şi culturale din Republica
   Moldova
  • Propune măsuri pentru promovarea valorilor culturii, artei şi ştiinţei poporului Republicii
   Moldova, sprijină organizarea de manifestări cultural-artistice moldoveneşti (expoziţii de artă,
   gale de film, conferinţe, simpozioane etc.)
  • Cu acceptul ministerului, organizează conferinţe de presă şi sprijină difuzarea de informaţii
   despre Republica Moldova în mass-media locală în vederea cunoaşterii corecte a realităţilor din
   ţară
  • Acordă protecţie cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi permanent sau aflaţi temporar în
   circumscripţia consulară
  • Cu coordonarea misiunii diplomatice sau oficiului consular ale Republicii Moldova din
   statul de reşedinţă sau desemnată, eliberează solicitanţilor informaţii, cereri şi chestionare
   necesare şi informează despre procedura de perfectare a paşapoartelor, titlurilor de călătorie,
   vizelor şi altor documente din numele misiunii diplomatice şi oficiului consular acreditate în
   statul de reşedinţă; acordă asistenţă corespunzătoare pentru completarea corectă a actelor;
   asigură transmiterea actelor în adresa misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare competente,
   recepţionarea şi eliberarea documentelor perfectate
  • Acordă asistenţa protocolară şi logistică necesară pentru organizarea vizitelor în statul de
   reşedinţă ale persoanelor oficiale din Republica Moldova (organizarea întîlnirilor cu oficialii sau
   alte persoane ale statului de reşedinţă, aranjarea formalităţilor legate de transport, locuinţă etc.)
  • Prestează servicii consulare concrete în exclusivitate cu acceptul şi la indicaţia ministerului
  • Funcţionarul consular onorific stabileşte relaţii oficiale cu instituţiile şi organizaţiile
   Republicii Moldova prin intermediul misiunii diplomatice sau oficiul consular ale Republicii
   Moldova din statul de reşedinţă şi minister
  • Acordă asistenţă navelor şi aeronavelor moldoveneşti, inclusiv mijloacele de transport auto,
   care au nevoie de ajutor (naufragiu, accidente etc.)
  • Acordă asistenţa în cazurile de arest, încarcerare, extrădare, repatriere, evacuare sau deces a
   cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul circumscripţiei consulare
  • Exercită, la indicaţiile ministerului, orice alte funcţii, care nu contravin legislaţiei Republicii
   Moldova şi a statului de reşedinţă, precum şi normelor internaţionale.
 • Funcţionarul consular onorific va prezenta rapoartele anuale cu privire la activitatea sa,
  care vor conţine compartimente separate cu privire la:

  • Acţiunile concrete în vederea protejării în statul de reşedinţă a intereselor Republicii
   Moldova, drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni, persoane fizice şi juridice ale
   Republicii Moldova
  • acţiunile concrete ale activităţii în domeniul aprofundării relaţiilor economico-comerciale.
 • Rapoartele prezentate sînt transmise de către misiunea diplomatică sau oficiul consular a
  Republicii Moldova în ţara de reşedinţă sau desemnată spre examinare şi analiză Grupului de
  lucru, fiind însoţite de propuneri şi concluzii ale misiunii diplomatice sau consulare.
 • Ministerul, misiunea diplomatică sau oficiul consular a Republicii Moldova poate solicita
  de la funcţionarul consular onorific orice altă informaţie legată de activitatea acestuia.
 • În caz de absenţă temporară în circumscripţia consulară ce depăşeşte perioada de 30 de
  zile, care duce la sistarea activităţii oficiului consular onorific în perioada menţionată,
  funcţionarul consular onorific informează despre aceasta coordonatorul Grupului de lucru prin
  intermediul misiunii diplomatice sau oficiului consular a Republicii Moldova.
 • Funcţionarul consular onorific este în drept să se ocupe de activitatea comercială şi
  profesională sau orice altă activitate care nu este incompatibilă cu funcţia de consul onorific al
  Republicii Moldova.
 • Consulul onorific este în drept să angajeze, din cont propriu, personalul administrativtehnic
  al oficiului consular condus, în vederea asigurării activităţii acestuia.
 • Funcţionarul consular onorific este responsabil de activitatea oficiului consular.
  Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare repetată a obligaţiunilor prevăzute de
  prezentul Regulament poate servi drept unul din motive pentru retragerea patentei consulare.
 • Consulul onorific al Republicii Moldova este obligat să arboreze pe clădirea oficiului
  consular drapelul naţional al Republicii Moldova şi să instaleze pe clădirea oficiului consular
  Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea oficiului consular în limba de stat a Republicii
  Moldova şi a statului de reşedinţă.
 • Consulul onorific organizează lucrările de secretariat şi păstrarea arhivei consulare, asigură
  integritatea şi securitatea ei.

Via: www.sua.mfa.md (Ministerul Afacerilor Externe, Secţiunea 3)